Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 10.4.2021

REKISTERINPITÄJÄ
Teatteri Trala
Rosa Viitaniemi Kustinpolku 7 D 97, 00240 Helsinki
Puhelin +358 440 313 202
Sähköposti Teatteri.trala@gmail.com

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Puhelin +358 440 313 202
Sähköposti Teatteri.trala@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Teatteri Tralan asiakaspalvelu- ja markkinointirekisteri sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri

OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Teatteri Trala noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista oikeusperustetta henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilö on esimerkiksi varannut ja/tai ostanut lippuja Teatteri Tralan tilaisuuksiin, rekisteröitynyt Teatteri Tralan sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut Teatteri Tralan asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää muun muassa Teatteri Tralan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Teatteri Tralan omassa toiminnassa muun muassa sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyynnissä, pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Teatteri Trala saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Teatteri Tralalla on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi postitustarroja asiakaskirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen info@lipunmyynti.fi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakaspalvelutilanteesta riippuen osa seuraavista tiedoista:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Asema
– Henkilön edustaman organisaation nimi tai yrityksen tai organisaation nimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– www-sivustojen osoitteet
– Profiilit sosiaalisen median palveluissa
– Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista ja niiden muutoksista
– Laskutustiedot
– Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
– Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
– Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Teatteri Tralan tietojärjestelmän käyttöoikeuksia ja salasanoja.
Rekisterin käyttöoikeudet on Teatteri Tralan sisällä rajattu henkilöihin, joidenka tehtävät edellyttävät rekisterin käyttöä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Teatteri Tralan käytössä,paitsi Teatteri Tralan käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania, kuten esimerkiksi lipunmyyntiyhteistyökumppania. Palvelu käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin kuin lipunmyynnissä saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja asiakasrekisteriin.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

TEATTERI TRALAN SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖEHDOT
Näitä käyttöehtoja sovelletaan, kun käytetään Teatteri Tralan sivustoa (www.teatteritrala.fi).
Avaamalla Teatteri Tralan www-sivuston, käyttäjä sitoutuu noudattamaan tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja ja hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt.

SIVUSTON KÄYTTÖ JA TEKIJÄNOIKEUDET
Teatteri Tralan www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Teatteri Tralan antamaa nimenomaista lupaa.
Sivustoa saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

SIVUSTON OIKEUDET
Teatteri Tralalla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai esimerkiksi estää käyttäjän pääsyn sivuille. Teatteri Tralalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

VASTUURAJOITUS
Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua , Teatteri Trala ei vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Teatteri Trala ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Teatteri ei myöskään vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. Teatteri Trala ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

EVÄSTEET
Teatteri Trala ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Teatteri Tralan www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia.
Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Teatteri Tralan omasta tuottamuksesta. Teatteri Tralan toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien rekisteröimiseksi. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten facebook.com käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten. Käyttäytymiseen perustuvan mainonnan asetuksia voi säätää alla olevassa osoitteessa kohdassa omat mainokset.

YHTEYDENOTOT
Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@teatteritrala.fi

Vieritä ylös